REGULAMIN POŁOWU RYB
OBOWIĄZUJĄCY OSOBY KORZYSTAJĄCE Z MOŻLIWOŚCI POŁOWU RYB ORAZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO „NAD STAWMI”

 

Szanowni Państwo,

Celem zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego pobytu wszystkich Państwa korzystający z możliwości amatorskiego połowu ryb, a jednocześnie odwiedzających także gospodarstwo agroturystyczne, celem pełnego i jasnego przekazania zasad obowiązujących na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Nad Stawami”, niniejszym oddany do wiadomości zostaje Regulamin połowu ryb wiążący osoby wędkujące, który wraz z regulaminem porządkowym gospodarstwa agroturystycznego „Nad Stawami” wiąże osoby wędkujące, a także równocześnie przebywające na terenie gospodarstwa agroturystycznego. Pobyt na terenie gospodarstwa agroturystycznego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją obowiązujących w Regulaminie połowu ryb i Regulaminie porządkowym gospodarstwa zasad.

Niniejszy Regulamin połowu ryb, zwany Regulaminem, oddany został przez Właściciela Stawu zwanego dalej Właścicielem i dotyczy zasad zachowania w obrębie Stawu (łowiska), zwanego dalej Stawem (łowiskiem) położonego na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Nad Stawami” zlokalizowanego w Siedliskach 100, 36-245 Nozdrzec zwanego dalej Gospodarstwem, a wiąże on wszystkie osoby przebywające na terenie łowiska zwane dalej Wędkarzami, oraz osoby przebywające na terenie gospodarstwa agroturystycznego zwane dalej Gośćmi, jeśli równocześnie korzystają z usług gospodarstwa.

Wędkarze i Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu, przepisów obowiązujących w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych a w sytuacjach wyjątkowych stosować się do zaleceń Właściciela.

W ramach działalności agroturystycznej prowadzony jest amatorski połów ryb, który może odbyć się tylko po ustaleniu warunków z Właścicielem Stawu oraz po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

§1 ZASADY OGÓLNE
 • Wędkowanie możliwie jest tylko na wyznaczonych, przygotowanych stanowiskach oznaczonych numerami przy użyciu maksymalnie trzech wędek. Bezwzględnie zabroniony jest połów ryb pod linią wysokiego napięcia czy innymi liniami przewodzącymi.
 • Teren Stawu (łowiska) jest monitorowany.
 • Wędkować można w godzinach od 7.00 do 19.00
 • Właściciel nie sprzedaje ryb.
 • Do korzystania z łowiska nie jest wymagane posiadanie karty Polskiego Związku Wędkarstwa. Preferowanymi metodami połowu ryb są metody wyszczególnione w regulaminie Polskiego Związku Wędkarstwa.

 

§2 ZACHWANIE BEZPIEZEŃSTWA – ZASADY OGÓLNE

Wędkarze i Goście przebywający na terenie Stawu (łowiska) zobowiązani są do zachowania czystości, porządku, ciszy i spokoju, co doprecyzowane zostało poniżej.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz inne osoby, przebywające na terenie Stawu (łowiska) znajdują się pod opieką rodziców i opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za wyżej wymienionych, w tym także odpowiedzialność materialną.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe w jakich pokrzywdzonymi są ww. osoby, jeśli zdarzenie wynikło z ich wyłączonej winy, w tym w szczególności za zdarzenia wynikłe podczas korzystania ze Stawu (łowiska).

 

§3 ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA NAD STAWEM W TRAKCIE POŁOWU

Na terenie Stawu (łowiska) obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • kąpieli w stawie
 • spożywania alkoholu.
 • głośnego zachowania (krzyków, głośnej muzyki)
 • zaśmiecania terenu Stawu (łowiska), linii brzegowej i zbiornika
 • używania plecionki jako głównej linki
 • nęcenia i łowienia na pokarmy mięsne m.in. wątróbka, kiełbasa, lencz
 • połowu na „żywca” oraz „martwą rybkę”
 • przetrzymywania ryb w workach karpiowych czy siatkach, które łowione są z zamiarem wpuszczenia po wyłowieniu do Stawu

 

Na terenie Stawu (łowiska) obowiązuje:

 • dezynfekcja maty i podbieraka
 • stosowania haczyków bezzadziorowych
 • używania dużych podbieraków i mat karpiowych
 • używania preparatów dezynfekujących rany ryb po ukłuciu haczykiem
 • holowania ryb na własnym stanowisku

 

Na terenie Gospodarstwa dopuszcza się możliwość:

 • dojazdu samochodem w obręb Stawu w celu wypakowania sprzętu, po wcześniejszej sygnalizacji właścicielowi
 • wykonanie zdjęcia w bezpiecznej pozycji (nie stojącej) wraz ze złowionymi rybami (co trwać może maksymalnie do 5 min), które później wpuszczone zostaną do zbiornika
 • rozbijania namiotów w obrębie stanowiska, jak też zanęcania, sondowania, wywożenia zestawów ze środków pływających w sposób nieutrudniający wędkowania innym wędkarzom

Podczas połowu, gdy nadejdzie burza Wędkarze i Goście powinni złożyć wędki oraz schronić się w budynku agroturystyki. Wędkarze i Goście pozostające podczas burzy poza obszarem wyznaczonym (bezpiecznym) czynią to na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

Po zakończeniu połowu Wędkarze zobowiązani są posprzątać udostępnione im stanowisko, a w szczególności we własnym zakresie uprzątnąć śmieci (samodzielny wywóz).

Wędkarze korzystając z Stawu (łowiska) wyrażają zgodę na dokonanie przeszukania rzeczy osobistych i środków transportu przez Właściciela w przypadku powzięcia wątpliwości dotyczących złamania regulaminu w tym w szczególności kradzieży ryb.

 

§4 KORZYSTANIE ZE STAWU

Zabrania się pływania po Stawie różnego rodzaju urządzeniami wodnymi.

Pływanie po Stawie możliwe jest w sytuacjach wyjątkowych, jedynie przy użyciu łódek będących własnością Właściciela Stawu wyposażonych w kapoki i wiosła z których Wędkarze i Goście zobowiązani są korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe wynikłe podczas korzystania z łódki, szczególnie w sytuacji, gdy Wędkarze i Goście nie złożyli kapoków oraz nie zachowali należytego w danej sytuacji bezpieczeństwa.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe w wyniku korzystania ze sprzętu w jakim wyposażona była łódka w sposób niezgodny w jego przeznaczeniem.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe w wyniku korzystania przez Wędkarzy i Gości z przyniesionego sprzętu pływającego (m.in. łódki, pontony).

 

§5 WŁASNOŚĆ I MIENIE

Zabrania się niszczenia przedmiotów będących własnością gospodarstwa (różnego rodzaju sprzętu i obiektów wyposażenia oraz zieleni), a także przedmiotów należących do osób trzecich w tym innych Wędkarzy i Gości.

Wędkarze i Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież mienia gospodarstwa, w tym w szczególności za zniszczenia, uszkodzenia i kradzież przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie, zgubienie lub uszkodzenie przedmiotów należących do Wędkarzy i Gości.

Wędkarze i Goście, którzy znajdą zgubione lub porzucone przez innych Wędkarzy lub Gości rzeczy zobowiązani są przekazać ją Właścicielowi.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zabrania się kradzieży i kłusownictwa ryb.

Wędkarze, Goście i Osoby które dopuszczają się kłusownictwa ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach karnych ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2168), gdzie jak wskazane zostało podlegają karą przewidzianym przez ustawę oraz obowiązkowi naprawienia szkody.

Wędkarze, Goście i Osoby które dopuszczają się kradzieży ryb ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 821 ze zm.) lub Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1600 ze zm.), które przewidują zagrożenie karą pozbawienia wolności nawet do lat 5.

Niniejszym Właściciel zastrzega możliwość dochodzenia pełnej kwoty odszkodowania wynikłej z kradzieży ryb, na którą składa się oprócz ceny kilograma ryby, także jej wartość hodowlana oraz związany z tym nakład pracy i poniesione wydatki.

 

Z wyrazami szacunku Właściciele

Maria i Marek Socha