REGULAMIN PORZĄDKOWY

GOSPODARSTWA AGROTYRYSTYCZNEGO

„NAD STAWAMI” W SIEDLISKACH

 

Szanowni Państwo,

Celem zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego pobytu wszystkich Państwa odwiedzających nasze gospodarstwo, a także celem pełnego i jasnego przekazania zasad obowiązujących na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Nad Stawami”, niniejszym oddany do wiadomości zostaje Regulamin porządkowy. Pobyt na terenie gospodarstwa agroturystycznego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją obowiązujących w Regulaminie porządkowym zasad.

Niniejszy regulamin porządkowy, zwany Regulaminem, oddany został przez Właściciela gospodarstwa zwanego dalej Właścicielem i dotyczy gospodarstwa agroturystycznego „Nad Stawami” położonego w Siedliskach 100, 36-245 Nozdrzec zwanego dalej Gospodarstwem, a wiąże on wszystkie osoby przebywające na terenie gospodarstwa, zwane dalej Gośćmi oraz osoby korzystające z łowiska, zwane daje Wędkarzami, jeśli oni także korzystają z usług gospodarstwa.

Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu, przepisów obowiązujących w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych a w sytuacjach wyjątkowych stosować się do zaleceń Właściciela.

 
§1 MIEJSCA POSTOJOWE

Do dyspozycji Gości oddany zostaje parking.

Parkowanie dozwolone jest tylko na miejscach parkingowych, z wyłączeniem trawnika i terenów zielonych.

Parking jest nieodpłatny i niestrzeżony.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za stan i mienie pozostawione w zaparkowanych samochodach oraz za kradzież lub uszkodzenie rzeczy spowodowane przez osoby trzecie.

 

§2 OBOWIĄZEK ZAMELDOWANIA

Goście zainteresowani pobytem w gospodarstwie oraz noclegiem zobowiązani są dokonać zgłoszenia pobytu Właścicielowi celem dokonania meldunku.

Właściciel zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji związanych z pobytem, natomiast Goście zobowiązują się zgłaszać Właścicielowi wszelkie potrzeby oraz komunikować dostrzeżone nieprawidłowości natychmiast po zaistnieniu przyczyn niezadowolenia.

Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przybycia do 11.00 kolejnego dnia.

W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00 i kończy się o godzinie 6.00 kolejnego dnia. Wyjątek stanowią imprezy okolicznościowe, obywające się po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem.

 

§3 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Goście zobowiązani są wyrzucać śmieci do znajdujących się na terenie gospodarstwa koszy na śmieci.

Zabronione jest wyrzucanie śmieci do Stawu znajdującego się na terenie gospodarstwa, a także pozostawianie ich na trawniku.

 

§4 ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

Dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz inne osoby, przebywające na terenie gospodarstwa znajdują się pod opieką rodziców i opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za wyżej wymienionych, w tym także odpowiedzialność materialną.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe w jakich pokrzywdzonymi są ww. osoby, jeśli zdarzenie wynikło z ich wyłączonej winy, w tym w szczególności za zdarzenia wynikłe podczas korzystania ze znajdującego się na terenie obiektu placu zabaw oraz kortu tenisowego.

Na terenie gospodarstwa obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli w Stawie oraz skoków do wody.

Zabrania się wyrzucania żaru z grilla do koszty na śmieci. Żar taki winien zostać wyrzucony do specjalnie dostosowanego popielnika, który znajduje się w altanie obok pensjonatu.

Zabrania się wprowadzania na teren gospodarstwa jakichkolwiek zwierząt, w tym w szczególności zwierząt uznanych za niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi.

Zabrania się wnoszenia na teren gospodarstwa napojów alkoholowych, a także napojów i żywności w szklanych opakowaniach.

W przypadku dostrzeżenia jakiegokolwiek zagrożenia (m.in. leżącego, a także pokruszonego szkła, pożaru czy awarii udostępnionego sprzętu oraz wypadku) Goście zobowiązani są o zagrożeniu bezzwłocznie zawiadomić Właściciela.

Goście korzystający również z łowiska (Wędkarze) zobowiązani są także przestrzegać Regulaminu połowu ryb.

Goście którzy naruszają porządek publiczny oraz nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu zobowiązani zostaną przez Właściciela lub inne służby do opuszczenia terenu gospodarstwa bez zwrotu kosztów pobytu.

 

§5 WŁASNOŚĆ I MIENIE

Zabrania się niszczenia przedmiotów będących własnością gospodarstwa (różnego rodzaju sprzętu i obiektów wyposażenia oraz zieleni) a także przedmiotów należących do osób trzecich w tym innych Gości.

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież mienia gospodarstwa, w tym w szczególności za zniszczenia, uszkodzenia i kradzież przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie, zgubienie lub uszkodzenie rzeczy ruchomych należących do Gości, w tym w szczególności za szkody wyrządzone rzeczom na skutek zalania, kradzieży lub innych zdarzeń losowych.

Goście, którzy znajdą zgubione lub porzucone przez osoby trzecie lub innych Gości rzeczy zobowiązani są przekazać je Właścicielowi.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gości w pokojach hotelowych mogą być odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt, po uprzednim uregulowaniu kosztów przesyłki. W przypadku braku dyspozycji wysyłki Gospodarstwo przechowuje pozostawione rzeczy maksymalnie przez pół roku.

 

§6 DANE OSOBOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27.04.2016r. informujemy - że:

Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Stawami” z siedzibą w Siedliskach 100; 36-245 Nozdrzec

Inspektorem Danych Osobowych jest Maria Socha, adres korespondencyjny zbieżny z adresem gospodarstwa agroturystycznego, e – mail: mariasocha@nadstawami.pl

 

Celem dla których gospodarstwo przetwarza dane osobowe jest:

  • pobyt na terenie gospodarstwa, połów ryb, wynajem pokoi, dokonanie rezerwacji
  • monitorowanie dostępu do pokoi
  • kontakt w celu odebrania pozostawionych przez Gości rzeczy
  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Gospodarstwo lub obrona przed roszczeniami

 

Dane zebrane są podczas:

  • procesu rezerwacji dokonywanego podczas rozmowy telefonicznej lub osobiście na terenie Gospodarstwa

 

Zbierane są następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • miejsce zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy i miasto)

 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych Gospodarstwa lub Gościa

Goście mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest na terenie Gospodarstwa.

Goście mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących zasad korzystania z obiektu prosimy o kontakt z Właścicielem, jednocześnie przypominając, iż w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych zastosowanie znajdują zasady ogólne porządku prawnego.

 

Z wyrazami szacunku Właściciele

Maria i Marek Socha